දෝෂ පණිවිඩ වල යොදා ගැනෙන කෙටි යෙදුම්


දෝෂ පණිවිඩ තොරතුරු

දෝෂ පණිවිඩ සහ ඒ හා සම්භනද තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන ලිපි පෙළක දෙවන කොටසයි. ස්කෑනර් යන්ත්‍ර වල දැක්වෙන දෝෂ කේත කියවීමේදී එහි දැක්වෙන කෙටි යෙදුම් වලින් කියවෙන තොරතුරු පහත දැක්වේ.  මෙමගින් මූලික අවබෝධයක් පමණක් ලබා දෙනු ලබන අතර ඇතැම් විට සුළු වෙනස්කම් හමුවිය හැක.

දෝෂ කේත කෙටි යෙදුම් – Trouble Code Short Forms

B+: battery positive voltage

BARO: barometric pressure

BCM: body control module

CAC: charge air cooler

CFI: continuous fuel injection

CL: closed loop

CKP: crankshaft position sensor

CKP REF: crankshaft reference

CMP: camshaft position sensor

CMP REF: camshaft reference

CO: carbon monoxide

CO2: carbon dioxide

CPP: clutch pedal position

CTOX: continuous trap oxidizer

CTP: closed throttle position

DEPS: digital engine position sensor

DFCO: diesel fuel cut-off mode

DFI: direct fuel injection

DIC: driver information center

DLC: data link connector

DTC: diagnostic trouble code

DTM: diagnostic test mode

EBCM: electronic brake control module

EBTCM: electronic brake traction control module

EC: engine control

ECM: engine control module

ECL: engine coolant level

ECT: engine coolant temperature

EEPROM: electrically erasable programmable read only memory

EFE: early fuel evaporation

EGR: exhaust gas recirculation

EGRT: EGR temperature

EI: electronic ignition

EPROM: erasable programmable read only memory

EVAP: evaporative emission system

FC: fan control FF: flexible fuel

FP: fuel pump

FT: fuel trim

FTP: federal test procedure

GCM: governor control module

GEN: generator (alternator)

GND: ground

H20: water

HO2S: heated oxygen sensor

HO2S1: upstream heated oxygen sensor

HO2S2: up or downstream heated oxygen sensor

HO2S3: downstream heated oxygen sensor

HC: hydrocarbon

HVAC: heating ventilation and air conditioning system

IA: intake air

IAC: idle air control

IAT: intake air temperature

IC: ignition control circuit

ICM: ignition control module

IFS: inertia fuel shutoff

I/M: inspection/maintenance

I/M 240: inspection/maintenance 240 emissions test

IPC: instrument panel cluster

ISC: idle speed control

KOEC: key on, engine cranking

KOEO: key on, engine off

KOER: key on, engine running

KS: knock sensor

KSM: knock sensor module

LEV: low emission vehicle

LT: long term fuel trim

MAF: mass airflow sensor

MAP: manifold absolute pressure sensor

MC: mixture control

MDP: manifold differential pressure

MFI: multiport fuel injection

MIL: malfunction indicator lamp

MPH: miles per hour

NOX: oxides of nitrogen

O2S: oxygen sensor

OBD: onboard diagnostics

OBD I: onboard diagnostics generation one

OBD II: onboard diagnostics, second generation

OC: oxidation catalyst

ODM: output device monitor

OL: open loop

OSC: oxygen sensor storage

PAIR: pulsed secondary air injection

PCM: powertrain control module

PCV: positive crankcase ventilation

PNP: park/neutral switch

PROM: program read only memory

PSA: pressure switch assembly

PSP: power steering pressure

RAM: random access memory

RM: relay module

ROM: read only memory

RPM: revolutions per minute (engine speed)

SC: supercharger

SCB: supercharger bypass (waste gate)

SDM: sensing diagnostic mode

SFI: sequential fuel injection

SRI: service reminder indicator

SRT: system readiness test

ST: short term fuel trim

TB: throttle body

TBI: throttle body injection

TC: turbocharger

TCC: torque converter clutch

TCM: transmission or transaxle control module

TFP: throttle fluid pressure

TP: throttle position

TPS: throttle position sensor

TVV: thermal vacuum valve

TWC: three way catalyst

TWC+OC: three way + oxidation catalytic converter

ULEV: ultra-low emission vehicle

VAF: volume airflow

VCM: vehicle control module

VR: voltage regulator

VS: vehicle sensor

VSS: vehicle speed sensor

WU-TWC: warm up three way catalytic converter

WOT: wide open throttle

ZEV: zero emission vehicle