දෝෂ කේත හරියට කියවමු – Trouble Code Reading

දෝෂ කේත හරියට කියවමු – Trouble Code Reading


දෝෂ පණිවිඩ තොරතුරු

දෝෂ පණිවිඩ සහ ඒ හා සම්භනද තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන ලිපි පෙළක තුන්වන කොටසයි. ස්කෑනර් යන්ත්‍ර වල දැක්වෙන දෝෂ කේත කියවීමේදී එහි දැක්වෙන කෙටි යෙදුම් වලින් කියවෙන තොරතුරු පහත දැක්වේ.  මෙමගින් මූලික අවබෝධයක් පමණක් ලබා දෙනු ලබන අතර ඇතැම් විට සුළු වෙනස්කම් හමුවිය හැක.

දෝෂ කේත හරියට කියවමු – Trouble Code Reading

OBD දෝෂ පණිවිඩ ආකෘතිය

දෝෂ පණිවිඩ සම්මතයක් ලෙස පහත දැක්වෙන අයුරින් හඳුනා ගැනීමට හැක. OBD II සම්මතය අනුව ඕනෑම වාහන නිෂ්පාදකයෙක් තම මෝටර් රථ පද්ධති වල දෝෂ එම පද්ධති පාලක පරිගණකය මගින් තාක්‍ෂණික ශිල්පීන්ට ලබා දීමේදී පොදු ක්‍රමවේදයක් යොදා ගනු ලබයි. ඒ අනුව ඕනෑම දෝෂ පණිවිඩ කේතයක් (CODE) පහත දැක්වෙන ආකෘතිය අනුව පෙළ ගැසී ඇත.

උදා  :  P0301  –  Cylinder No 1 misfire detected

මෙහි අකුරු පහක් දක්නට ලැබේ. එම අකුරු අනුව එයින් කියවෙන තොරතුරු පහත පරිදි වේ.

  • පළමු අකුරෙන් (රතු පැහැති) දෝෂ පණිවිඩ (DTC) වල පන්තිය නිරුපණය වේ. එනම්,

P: Powertrain, (i.e. engine and gearbox) – එන්ජිම, ගියර් පෙට්ටිය හෝ ප්‍රධාන බල මූලාශ්‍රය සහ සම්භන්ධ දෝෂ

C: Chassis       – චැසිය හා සම්භන්ධ පද්ධති වල දෝෂ

B: Body            – වාහන බඳ හා සම්භන්ධ පද්ධති වල දෝෂ

U: User network – රථයේ අභ්‍යන්තර සන්නිවේදන පද්ධති වල දෝෂ 

  • දෙවන අකුරෙන්, එසේ නැතහොත් දෝෂ පණිවිඩයේ පළමු ඉලක්කමෙන් (නිල් පැහැති) එම දෝෂය පොදු දෝෂයක්ද එසේ නැතහොත් එය එම නිෂ්පාදකයාට පමණක් අදාල දෝෂ දැක්වෙන පණිවිඩයක්ද යන්න කියවේ. මෙහි 0 සහ 1 යොදා ගැනේ.

0: Generic fault – පොදු දෝෂ පණිවිඩ කෙතයකි (මෙම දෝෂ පණිවිඩය සෑම වාහන නිෂ්පාදකයෙකුම යොදා ගනු ලබන අතර ඕනෑම රථයක එම දෝෂය සඳහා මෙම කේතය පොදු වේ)

1: Manufacturer fault – මෙම දෝෂය නිෂ්පාදකයා අනුව වෙනස් වේ. නිෂ්පාදකයාට අවශ්‍ය පරිදි ඕනෑම අවස්ථාවකදී අලුත් දෝෂ පණිවිඩ අංක 1 යටතේ ඉදිරිපත් කල හැකිය

  • තුන්වන අකුර හෝ ඉලක්කම (කොළ පැහැති) මගින් දෝෂයට අදාල උප පන්තිය නිරූපණය වේ. මෙහිදී තුන්වන අකුර හෝ ඉලක්කම පහත පරිදි බෙදා වෙන් වෙයි.

0 , 1 and 2: for the air/fuel mixture
3 : for the ignition system
4 : for checking auxiliary emissions
5 : for engine idling

6 : for the onboard computer and ancillary outputs
7, 8 and 9: for the transmission (gearbox)
A, B and C : for hybrid propulsion

  • තුන් වන ඉලක්කමෙන් පසු ඉදිරියට දැක්වෙන ඉලක්කම් වලින් අදාල දෝෂය නිරූපණය වේ.

එනම් ඉහත උදාහරණය අනුව  P0301 යනු එන්ජිමට හෝ බල සැපයුම් පද්ධතියට අදාල සෑම නිෂ්පාදකයාටම පොදු ඉග්නිෂන් පද්ධතියට සම්බන්ධ පළමු ඉග්නිෂන් කොයිල් එකේ හෝ ඒ හා සම්භන්ධ  දෝෂයක් යන්න කියවේ.