පුවත් කවුළුව – News Window

  • දෝෂ කේත හරියට කියවමු – Trouble Code Reading
    දෝෂ කේත හරියට කියවමු – Trouble Code Reading දෝෂ පණිවිඩ තොරතුරු දෝෂ පණිවිඩ සහ ඒ හා සම්භනද තොරතුරු ඔබ වෙත ගෙන එන ලිපි පෙළක තුන්වන කොටසයි. ස්කෑනර් යන්ත්‍ර වල දැක්වෙන දෝෂ කේත කියවීමේදී එහි දැක්වෙන කෙටි යෙදුම් වලින් කියවෙන තොරතුරු පහත දැක්වේ.  මෙමගින් මූලික අවබෝධයක් පමණක් ලබා දෙනු ලබන අතර ඇතැම් විට සුළු වෙනස්කම් හමුවිය හැක.… Read More »දෝෂ කේත හරියට කියවමු – Trouble Code Reading