සාමාන්‍ය ලිපි – Generic Articlle

NVQ විභාගය සඳහා සුදානම් වන ඔබට වැදගත් කරුණු

  • by

NVQ විභාගය සඳහා සුදානම් වන ඔබට වැදගත් කරුණු ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ NVQ විභාගය සඳහා සුදානම් වන බොහෝ දෙනෙකු ඒ සඳහා මඟ පෙන්වීමක් ලබා දෙන ලෙස අපෙන් කර… Read More »NVQ විභාගය සඳහා සුදානම් වන ඔබට වැදගත් කරුණු

Suzuki මෝටර් රථවල ඉන්ධන වෑලවය අලුතෙන් යෙදීම.

  • by

මෙම අලුත්පවැඩියාව මගින් පෙට්‍රල් ගෙජයේ නිවැරදි නොවන කියවීම් නිවැරදි කරගත හැක.  දැක්වෙන සුසුකි මාදිලි වලට මෙම අලුත්වැඩියා ව අදාල වේ. Suzuki FZ  Suzuki Premium (Brand… Read More »Suzuki මෝටර් රථවල ඉන්ධන වෑලවය අලුතෙන් යෙදීම.

ඔටෝමොබයිල් ඩිප්ලෝමා සහ උපාදිය ගැන හරියට දැනගෙන කරන්න.

  • by

අද අපගෙ සාකච්ඡාව අද කාලයට වඩාත් වැදගත් කරුණක් වන මොටර් රථ තාක්ෂණය සම්භන්දව ලංකාවේ ලබා ගත හැකි අධ්‍යාපනය සම්භන්දයෙන්.. ඔබ මෝටර් රථ තාක්ෂණය සම්භන්දයෙන් ඉගෙනීමට… Read More »ඔටෝමොබයිල් ඩිප්ලෝමා සහ උපාදිය ගැන හරියට දැනගෙන කරන්න.